Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken.

Een soort spelregels dus. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Na Fitness te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.nafitness.nl en op te vragen bij de balie van Na Fitness.

Na Fitness polsband: dit is jouw toegangspas om binnen te kunnen komen bij Na Fitness.

Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving.

Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van Na Fitness. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.

Jeugdlid: Je kunt bij ons lid worden vanaf 12 jaar. Tussen 12 en 16 jaar ben je een jeugdlid. Om jeugdlid te worden moet je je komen inschrijven op de club met een van je ouders of wettelijke begeleiders die door ondertekening van de overeenkomst hun toestemming moeten geven voor jouw overeenkomst. Als je tussen de 12 en de 16 jaar oud bent, ben je welkom om te komen sporten als je onder begeleiding en verantwoordelijkheid komt van een persoon die minimaal 16 jaar oud is en zelf ook lid is.

Lid/ Leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. Na Fitness kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de Na Fitness polsband is. Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Na Fitness en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

 1. Je bent welkom om lid te worden bij Na Fitness. Dit kan op de volgende manieren:
 1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.nafitness.nl); of
 2. Op fysieke locatie door het invullen van het inschrijfformulier bij de receptie. In geval van nood of indien je jeugdlid wilt worden hebben we ook nog gewoon papieren inschrijfformulieren op de clubs.
 1. Bij online inschrijving worden er geen inschrijf kosten in berekening gebracht.

Bij inschrijving op de club word er eenmalig 15 euro inschrijfkosten in rekening gebracht.

 1. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven staan in de algemene voorwaarden Als de 14 dagen bedenktijd gelden niet bij inschrijving op de club. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Na Fitness naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.
 1. Als je lid wordt van Na Fitness, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Na Fitness besluiten de overeenkomst te beëindigen. Om bij Na Fitness binnen te komen heb je jouw eigen Na Fitness polsband nodig.

ARTIKEL 3: Na Fitness PAS

 1. bij aanschaf van de polsband word het op dat moment uw eigendom
 2. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders.
 3. Jij bent als Lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van de Na Fitness polsband en het lidmaatschap.
 4.  Indien je je Na Fitness polsband kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe polsband aanschaffen bij de receptie.

De vervangingsbijdrage voor een nieuwe polsband bedraagt €10,00. Deze vergoeding dient te worden voldaan bij de receptie. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

 1. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van jouw club.
 1.  Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor ofwel 52 weken of 104 weken. (per 4 weken betaling van lidmaatschap).
 1. Indien je onze faciliteiten los wilt bezoeken kun je ook een rittenkaart kopen.
 2. Je gaat een lidmaatschap aan van tenminste 52 weken of 104 weken.

Stel dat je midden in een periode lid wordt dan is de eerst volgende periode je uitschrijf datum.

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING

 1. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of bij de receptie.
 2. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 3. Indien je kiest voor een overeenkomst met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling en de volgende betalingen jaarlijks vooruit via SEPA automatische incasso.
 1. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.
 1. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen.

Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

 1. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 1. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 6: OPENINGSTIJDEN

 1. Na Fitness geeft aan wat de openingstijden zijn. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of feestdagen, kunnen we genoodzaakt zijn de club te sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten uitvoeren.
 1. We willen Na Fitness goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 7: VERHUIZING OF BLESSURE

 1. Als je gaat verhuizen ontvangen we graag een bericht, waardoor we jouw adres kunnen aanpassen in onze administratie.
 2. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.
 1. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

ARTIKEL 8: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

 1. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen, mits alle termijnen van het lopende contract zijn voldaan. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 1. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen bij de receptie van NA Fitness
 1. Wij streven ernaar bij Na Fitness een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Na Fitness je de toegang ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Na Fitness.
 1. Samen sporten wordt bij Na Fitness gestimuleerd. Het coachen van andere sporters op de clubs wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.
 1. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort, kan Na Fitness hiervoor een boete in rekening brengen en de toegang tot de club blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan Na Fitness de overeenkomst beëindigen.

ARTIKEL 9: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de club. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij twijfel over fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
 1. Na Fitness en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze club.
 1. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar Na Fitness.

ARTIKEL 10: KLACHTEN

 1. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met Na fitness zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw in onze club en in tweede instantie tot de Na Fitness  info mail , zoals beschreven op de website.

ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS

 1. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Na Fitness verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 1. In de privacyverklaring van Na Fitness wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Na Fitness kun je terugvinden op onze website.
 1. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze clubs, maken wij gebruik van video-en audio toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet, douche- en kleedruimtes.

ARTIKEL 12: CONTACTGEGEVENS Na Fitness KLANTENSERVICE

 1. De contactgegevens van onze klantenservice zijn:

E-mail: met het contactformulier www.nafitness.nl/klantenservice/contact

Postadres: Speelveld 1, 5131AW Alphen, Nederland.

 1. Voor veel informatie kun je daarnaast terecht op de website van Na Fitness: www.nafitness.nl.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Na Fitness aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Na Fitness zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de thuisclub is gevestigd.